Energy Safe Victoria
Let's help you see the right content.

Please make a selection

We are using cookies.

Energy Safe Victoria uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used.

Continue

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਹਨ ਊਰਜਹ ਸੁਰੱਖਿਆ

Energy Safe Victoria ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਹਖਿਤ ਲੋਕਹਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਖਲਿੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਿਜਲੀ ਸੰਿੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਹਣਕਹਰੀ ਪ੍ਰਦਹਨ ਕਰਦਹ ਹੈ:

ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਾਂ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਹਓ ਖਕ ਸਹਰੇ ਖਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਹਲ ਚੱਲਣ ਿਹਲੇ ਹੀਖ ੰਗ ਅਤੇ ਿਹਣਹ ਪ੍ਕਹਉਣ ਿਹਲੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਿੰਦ ਹਨ, ਖਕਉਖਾਂਕ ਜਕੇ ਰ
ਖਿਜਲੀ ਿਹਹਲ ਕੀਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂਹੰਦੁ ਹ ਹੈ ਤਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਹ ਖ਼ਤਰਹ ਹੈ।

ਹਿਜਲੀ

 • ਮੇਨ ਸਖਿੱਚ ਸਮੇਤ ਮੁੱਿ ਇਲੈਕ ਰੀਕਲ ਸਖਿੱਚ ਿੋਰਡ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਹਰੇ ਸਖਿੱਚ ਿੰਦ ਕਰੋ।
 • ਆਪ੍ਣੇ ਸਹਰ ੇ ਉਪ੍ਕਰਣਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਲੱਗ ਕੱਢ ਖਦਓ ਅਤੇ ਜ ੇ ਤੁਸੀ ਾਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਉਹਨਹਾਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਉਚੱ ੀ ਥਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਿ ਖਦਓ ਤਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੜ੍ ਦੇ
  ਪ੍ਹਣੀ ਤੋਂ ਦਰ ਰਖਹਣ ਜੋ ਤੁਹਹਡੇ ਘਰ ਖਿੱਚ ਆ ਸਕਦਹ ਹੈ।

ਸੋਲਰ

 • ਆਪ੍ਣੇ ਸਲੋ ਰ ਖਸਸ ਮ ਨੰ ਇਨਿਰ ਰ ਤੋਂ ਿੰਦ ਕਰੋ ਅਤ ੇ ਖਿਰ ਸਖਿਚ ਿੋਰਡ ਤੋਂ ਿਦੰ ਕਰੋ (ਸਖਿੱਚ ਿੋਰਡ ‘ਤ ੇ ਲੱਗੇ ਸਹਰ ੇ ਸਖਿਚੱ ਿੰਦ ਸਖਥਤੀ
  ਖਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਹਹੀਦ ੇ ਹਨ)। ਸੋਲਰ ਖਸਸ ਮ ਉਪ੍ੱ ਰ ਉਸਨੰ ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆਿਹਾਂ ਿਹਰ ੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਮੌਜ਼ ਦ ਹਿੋ ੇਗੀ।

ਿੈਟਰੀਆਾਂ

 • ਸੋਲਰ ਿੈ ਰੀਆਾਂ ਨੰ ਿੰਦ ਕਰ ਖਦਓ। ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਦਹ ਪ੍ਹਲਣ ਕਰੋ ਜੋ ਿੈ ਰੀ ਖਸਸ ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਿਗੇ ੀ।
 •  ਿੈ ਰੀ ਨੰ ਿੱਿ ਕਰਨ ਜਹਾਂ ਖਕਸੇ ਿੀ ਪ੍ੈਨਲ ਨੰ ਿੋਲ੍ਣ ਦੀ ਕੋਖ਼ਿ਼ਿ ਨਹ ਕਰ।ੋ

ਗੈਸ

 • ਤੁਹਹਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਗਸੈ ਮੀ ਰ ਦਹ ਪ੍ਤਹ ਲਗਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹਡੈਂ ਲ ਨੰ ਘੁੰਮਹ ਕੇ ਗੈਸ ਸਪ੍ਲਹਈ ਸਿੇ ਹ ਿਹਲਿ ਨੰ “ਿੰਦ” ਸਖਥਤੀ ਖਿੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ
  ਗੈਸ ਸਪ੍ਲਹਈ ਿਦੰ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ ਤਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੇ ਿੀ ਾਂਸਖਥਤੀ ਖਿਚੱ ਆ ਜਹਿੇ।

LPG ਹਸਲੰਡਰ

 •  ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਹਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਿਣਹਓ ਖਕ ਸਹਰ ੇ LPG ਖਸਲੰਡਰ ਗਸੈ ਖਸਲੰਡਰ ਦੇ ਉਪ੍ੱ ਰ ਿਹਲੇ ਿਹਲਿ ਤੋਂ ਿੰਦ ਹਨ (ਖਸਲੰਡਰ ਿਹਲਿ ਨੰ
  ਿੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਦੀ ਸ ਈ ਚਲੱ ਣ ਦੀ ਖਦ਼ਿਹ ਖਿਚੱ ਘੁੰਮਹਓ) । ਖਕਸੇ ਿੀ ਉਪ੍ਕਰਣ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਡਸਕਨੈਕ ਨਹ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕ
  LPG ਖਸਲੰਡਰ ਨੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦਰ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਥਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਦੀਲ ਨਹੀ ਾਂਕੀਤਹ ਜਹ ਖਰਹਹ ਹੈ।
 • ਖਸਲੰਡਰਹਾਂ ਨੰ ਉਸ ੇ ਥਹਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਖਦਓ ਖਜਥੱ ੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹਏੋ ਸਨ। ਖਕਸੇ ਿੀ LPG ਖਸਲੰਡਰ ਨੰ ਇਮਹਰਤਹਾਂ, ਼ਿੈੱਡਹਾਂ, ਿੇਸਮ ੈਂ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਿਹਹਨਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
  ਨਹ ਖਲਜਹਓ। ਨੁਕਸਹਖਨਆ ਹੋਇਆ LPG ਖਸਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰਹ ਪ੍ੈਦਹ ਕਰ ਸਕਦਹ ਹੈ।
 • LPG ਖਸਲੰਡਰ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਹਣੀ ਖਿੱਚ ਆਸਹਨੀ ਨਹਲ ਤੈਰਣਗੇ, ਪ੍ਹਣੀ ਦੇ ਿਹਹਅ ਿੱਲ ਖ਼ਤਰਹ ਪ੍ੈਦਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ
  ਜ਼ਰਰ ੀ ਹੈ ਖਕ ਸਹਰ ੇ LPG ਖਸਲੰਡਰਹਾਂ ਨੰ ਕੇਿਲਹਾਂ ਜਹਾਂ ਮਜ਼ਿ ਤ ਰੱਸੀਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਕਸੇ ਸਖਥਰ ਢਹਾਂਚੇ ਨਹਲ ਿੰਨ ੍ ਕੇ ਰੋਖਕਆ ਜਹਿੇ।
  ਕੇਿਲਹਾਂ ਅਤ ੇ ਰੱਸੀਆਾਂ ਨੰ LPG ਖਸਲੰਡਰ ਖਿਚੱ ਲੱਗੇ ਖਪ੍ੰਨ (ਖਪ੍ਗ ੇਲ ਕੁਨੈਕ਼ਿਨ) ਤੋਂ ਦਰ ਰੱਿ,ੋ ਜੋ ਖਕ ਤਹਾਂਿੇ ਦੀ ਜਹਾਂ ਲਚਕਦਹਰ ਪ੍ਹਈਪ੍ ਹੈ।
 • ਖਪ੍ੰਜਰੇ ਖਿੱਚ ਸ ਰੋ ਕੀਤੇ LPG ਖਸਲੰਡਰਹਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਹਉਣਹ ਕਹਫ਼ੀ ਹੈ ਖਕ ਖਪ੍ੰਜਰ ੇ ਦੇ ਗੇ ਹਾਂ ਨੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਗੰ ਨਹਲ ਿੰਦ ਕੀਤਹ
  ਖਗਆ ਹੈ। ਖਪ੍ਜੰ ਰ ੇ ਨੰ ਖਕਸੇ ਸਖਥਰ ਢਹਾਂਚੇ ਨਹਲ ਿੰਨ ੍ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ।ੋ ਖਪ੍ੰਜਖਰਆਾਂ ਖਿਚੱ ਰੱਿ ੇ LPG ਖਸਲੰਡਰ ਤੇਜ਼ ਹਿਹਿਹਾਂ ਖਿੱਚ ਿਹਤੁ
  ਸਖਥਰ ਹੰਦੁ ੇ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਨ

 • ਖਿਜਲੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਕਸੇ ਅਖਜਹੇ ਘਰ ਜਹਾਂ ਇਮਹਰਤ ਖਿੱਚ ਨਹ ਰਹੋ ਜੋ ਹੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਹਣੀ ਖਿੱਚ ਡੁੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਕਸੇ ਧਹਾਂਤ ਜਹਾਂ ਪ੍ਲੰ ਖਿਗੰ ਚੀਜ਼ਹਾਂ ਤੋਂ ਝ ਕਹ ਲੱਗਦਹ ਜਹਾਂ ਝਰਨਹਹ ਮਖਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਹਾਂ ਖਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪ੍ਕਰਨ, ਖਸੰਕ ਜਹਾਂ
  ਨਹਹਉਣ ਿਹਲੇ ੱਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹ ਕਰੋ। ਇਹਨਹਾਂ ਉਪ੍ਕਰਨਹਾਂ ਜਹਾਂ ਿਸਤ ਆਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਹ ੋ ਅਤ ੇ ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਸਮੱਖਸਆ ਦੀ
  ਖਰਪ੍ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਊਰਜਹ ਖਿਤਰਕ ਕੰਪ੍ਨੀ ਨਹਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ
 • ਆਪ੍ਣੇ ਿਹਹਨ ਖਿਚੱ ੋਂ ਉਦੋਂ ਿਹਹਰ ਨਹ ਖਨਕਲੋ ਜਦੋਂ ਖਿਜਲੀ ਦੀ ਤਹਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪ੍ੱ ਰ ਖਡੱਗ ਗਈ ਹੋਿ ੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਕਸੇ ਿੌਰੀ ਖ਼ਤਰ ੇ ਖਿੱਚ ਨਹ
  ਹੋਿੋ। ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਲਈ 000 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਹੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਹਣੀ ਖਿੱਚ ਖਕ਼ਿਤੀ ਰਹਹੀ ਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਜੋ ਿੀ ਖਿਜਲੀ ਦੀ ਤਹਰ ਤੁਹਹਨੰ ਰਸਤੇ ਖਿਚੱ ਖਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰ ਚੱਕੁ ਣ ਜਹਾਂ
  ਖਹਲਹਉਣ ਦੀ ਕੋਖ਼ਿ਼ਿ ਨਹ ਕਰੋ। ਖਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਹਰਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਖ਼ਿ਼ਿ ਨਹ ਕਰੋ ਖਕਉਖਾਂਕ ਿੱਧ ਖਰਹਹ ਪ੍ਹਣੀ ਦਹ ਪ੍ੱਧਰ ਤੁਹਹਨੰ
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਹਿੇਗਹ।
 • ਖਿਜਲੀ ਦੇ ਿੰਖਭਆਾਂ, ਸਿਸ ੇ਼ਿਨਹਾਂ (ਛੋ ੇ ਗਖਰੱਡ), ਖਡੱਗੀਆਾਂ ਹੋਇਆ ਖਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਹਰਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਖਿੱਚ ਆਉਣ ਿਹਲੀਆਾਂ
  ਖਕਸੇ ਿੀ ਿਸਤ ਆਾਂ ਤੋਂ ਕਹਫ਼ੀ ਦਰ ਰਹ।ੋ ਜੇਕਰ ਖਿਜਲੀ ਦੇ ਿੰਭੇ ਅਤ ੇ ਤਹਰਹਾਂ ਹੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਹਣੀ ਖਿਚੱ ਢੱਕੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਘੱ ੋ-ਘ ੱ 150
  ਮੀ ਰ ਦਰ ਰਹ ੋ ਅਤ ੇ ਇਸਦੀ ਸ ਚਨਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਖਿਜਲੀ ਖਿਤਰਕ ਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਘਰ ਵ ਪਸੀ ‘ਤੇ

ਹਿਜਲੀ

 •  ਮੁੱਿ ਇਲੈਕ ਰੀਕਲ ਸਖਿੱਚ ਿੋਰਡ ਤੋਂ ਖਸਰਫ਼ ਤਹਾਂ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਖਿਜਲੀ ਸਪ੍ਲਹਈ ਚਹਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਪ੍ਹਣੀ ਘਰ ਖਿੱਚ ਦਹਿਲ ਨਹੀ ਾਂਹੋਇਆ ਹੈ।
 •  ਜੇਕਰ ਪ੍ਹਣੀ ਤੁਹਹਡੀ ਪ੍ਰਹਪ੍ਰ ੀ ਖਿਚੱ ਦਹਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਖਿਜਲੀ ਸਪ੍ਲਹਈ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤਕੱ ਚ ਲੂ ਨ ਕਰ ੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਕਸੇ ਲਹਇਸਸੰ ਼ਿੁਦਹ
  ਇਲੈਕ ਰੀ਼ਿੀਅਨ ਦਆੁ ਰਹ ਘਰ ਖਿਚਲੀਆਾਂ ਖਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਹਰਹਾਂ ਦੀ ਜਹਾਂਚ ਨਹੀ ਾਂਕੀਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪ੍ਕਰਨ ਪ੍ਹਣੀ ਖਿੱਚ ਡੁੱਿ ਖਗਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਉਹਨਹਾਂ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਲੱਗ ਇਨ ਨਹ ਕਰੋ ਜਹਾਂ ਉਹਨਹਾਂ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਹਲ ਨਹ ਕਰੋ ਜਦੋਂ
  ਤੱਕ ਉਹਨਹਾਂ ਦੀ ਲਹਇਸਸੰ ਼ਿੁਦਹ ਇਲੈਕ ਰੀ਼ਿੀਅਨ ਦਆੁ ਰਹ ਜਹਾਂਚ ਨਹੀ ਾਂਕੀਤੀ ਜਹਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਿੱਚ ਪ੍ਹਣੀ ਦਹਿਲ ਨਹੀ ਾਂਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂਸਖਿਚੱ ਿੋਰਡ ਤੋਂ ਸਖਿੱਚਹਾਂ ਨੰ ਚਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਖਿਚੱ ਚਹਲ ਨਹੀ ਾਂਹੰਦੁ ਹ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਿਦੰ ਹੋ ਖਰਹਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਇਹ ਦਰਸਹਉਦਾਂ ਹ ਹੈ ਖਕ ਘਰ ਖਿਚਲੀਆਾਂ ਖਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ
   ਤਹਰਹਾਂ ਪ੍ਰਭਹਖਿਤ ਹੋਈਆਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇ ਤੁਹਹਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੀਆਾਂ ਖਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਹਰਹਾਂ ਅਤ ੇ ਉਪ੍ਕਰਨਹਾਂ ਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
   ਖਕਸੇ ਯੋਗਤਹ ਪ੍ਰਹਪ੍ਤ ਇਲੈਕ ੀਰ ਼ਿੀਅਨ ਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।
  • ਆਪ੍ਣੇ ਉਪ੍ਕਰਨਹਾਂ ਨੰ ਪ੍ਲੱਗ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤ ੇ ਜਹਾਂਚ ਕਰ ੋ ਖਕ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਖਿਜਲੀ ਸਪ੍ਲਹਈ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਖਸਆਿਹਾਂ ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਖਿਊਜ਼ ਉਡੱ ਣ ਜਹਾਂ ਸਰਕ ਿਰੇਕਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲੈਕਖ ਕਰ ਸਰਕ ਖਿੱਚ ਕਰੰ
  ਦੇ ਪ੍ਰਿਹਹ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱ ਖਗਆ ਆ ੋਮਖੈ ਕ ਯੰਤਰ) ਹੋ ਖਰਹਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਿਚੱ ਿੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆ ਾਂ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਲਹਇਸੰਸ਼ਿੁਦਹ
  ਇਲੈਕ ਰੀ਼ਿੀਅਨ ਨਹਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂਜਨਰ ੇ ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਇਸਨੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਖਿਚਲੀਆਾਂ ਖਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਹਰਹਾਂ ਨਹਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਖ਼ਿ਼ਿ ਨਹ ਕਰੋ।
  ਜਨਰੇ ਰ ਨੰ ਖਸਰਫ਼ ਿਹਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ ਹੀ ਿਰਖਤਆ ਜਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ, ਖਜਿੇਂ ਖਕ ਿਖਰਜੱ ਜਹਾਂ ਿਰੀਜ਼ਰ ਿਰਗੇ ਉਪ੍ਕਰਨਹਾਂ ਨੰ ਖਸੱਧੀ ਖਿਜਲੀ
  ਸਪ੍ਲਹਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ ੈਂ਼ਿਨ ਕੋਰਡ (ਿੱਿਰੀ ਖਿਜਲੀ ਦੀ ਤਹਰ) ਦੇ ਨਹਲ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰੇ ਰ ਰੱਿ ਕੇ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਹਲ
  ਕਹਰਿਨ ਮੋਨੋਆਕਸਹਈਡ ਜ਼ਖਹਰ ਚੜ੍ਨ ਜਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਹਿਨਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਿਮ ਪ੍ਦੈ ਹ ਹੰਦੁ ੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਖਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਹਰਹਾਂ ਖਡੱਗੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹੋਣ, ਤਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਮੀ ਰ ਦੀ ਦਰ ੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਰ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਡੱਗੀਆਾਂ ਖਿਜਲੀ
  ਦੀਆਾਂ ਤਹਰਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੜ੍ੇ ਹੋ ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨੰ ਖਿਜਲੀ ਦਹ ਕਰੰ ਲੱਗਣ ਦਹ ਖ਼ਤਰਹ ਹੈ। ਖਡੱਗੀਆਾਂ ਖਿਜਲੀ ਦੀਆਾਂ ਤਹਰਹਾਂ ਨੰ ਹਮੇ਼ਿਹ ਚੱਲਦੀਆਾਂ ਹੀ
  ਸਮਝੋ ਭਹਿੇਂ ਉਹ ੱ ੁ ੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਜਹਾਂ ਖ਼ਰਹਿ ਹੋਣ।

ਹਕਸੇ ਇਲੈਕਟਰੀਸੀਅਨ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 • ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਹਕ ੇ ਖਿੱਚ ਇਲੈਕ ਰੀ਼ਿੀਅਨ ਨੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ:
  • ਨੈ਼ਿਨਲ ਇਲੈਕ ੀਰ ਕਲ ਕੰ ਰੈਕ ਰਜ਼ ਐਸਸੋ ੀਏ਼ਿਨ (NECA) ਨੰ 1300 300 031 ‘ਤ ੇ
  • ਮਹਸ ਰ ਇਲੈਕ ਰੀ਼ਿੀਅਨ 1300 889 198

ਗੈਸ ਹ ੱਟਰ ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 • Master Plumbers (ਮਹਸ ਰ ਪ੍ਲੰਿਰਜ਼) ਦੀ ਿਿੈੱ ਸਹਈ ‘ਤੇ ਜਹਓ ਅਤ ੇ ਸਥਹਨਕ ਗਸੈ ਖਿੱ ਰ ਨੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣਹ ਪ੍ੋਸ ਕਡੋ ਭਰੋ
  https://plumber.com.au/

ਸੋਲਰ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਡਹ ਘਰ ਹੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਹਣੀ ਨਹਲ ਪ੍ਰਭਹਖਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਮੇਨ ਸਪ੍ਲਹਈ ਕੋਲੋਂ ਜਹਾਂ ਇਨਿਰ ਰ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਨਹ ਚਲਹਓ। ਸੋਲਰ
  ਖਸਸ ਮ ਅਤ ੇ ਿ ੈ ਰੀ ਨੰ ਦਿੁ ਹਰਹ ਚਹਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਹਾਂ ਲਹਇਸਸੰ ਼ਿੁਦਹ ਇਲੈਕ ੀਰ ਼ਿੀਅਨ ਦਆੁ ਰਹ ਇਸਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਹਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਹਨੰ ਸੋਲਰ ਖਸਸ ਮ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤਕੱ ਚੱਲਦਹ ਸਮਝਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਹਇਸੰਸ਼ਿੁਦਹ ਇਲੈਕ ਰੀ਼ਿੀਅਨ ਦਆੁ ਰਹ ਇਸਦਹ ਖਨਰੀਿਣ ਨਹੀ ਾਂ
  ਕੀਤਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਡੇ ਸਲੋ ਰ ਪ੍ੈਨਲਹਾਂ ਨੰ ਪ੍ੱਕਹ ਨੁਕਸਹਨ ਹੋਇਆ ਜਹਪ੍ਦਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਸਹਜ਼-ਸਹਮਹਨ ਜਹਾਂ ਕੇਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹ ਜਹਓ, ਭਹਿੇਂ ਘਰ ਦੀ ਖਿਜਲੀ
  ਿੰਦ ਹੀ ਹਿੋ ੇ। ਇਸ ਖਸਸ ਮ ਖਿਚੱ ਅਜੇ ਿੀ ਖਿਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੰ ੈਸ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਿਣਹਉਣ ਲਈ ਲਹਇਸੰਸ਼ਿੁਦਹ
  ਇਲੈਕ ਰੀ਼ਿੀਅਨ ਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਿੈਟਰੀਆਾਂ

 •  ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਡਹ ਘਰ ਹੜ੍ ਨਹਲ ਪ੍ਰਭਹਖਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿੈ ਰੀ ਨੰ ਚਹਲ ਨਹ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਿੈ ਰੀ ਖਸਸ ਮ ਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
  ਖਕਸੇ ਲਹਇਸਸੰ ਼ਿੁਦਹ ਇਲੈਕ ੀਰ ਼ਿੀਅਨ ਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਹਨੰ ਿੈ ਰੀ ਖਸਸ ਮ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤਕੱ ਖਿਜਲੀ ਚਲਦੀ ਹੋਈ (ਲਹਈਿ) ਸਮਝਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਹ ਖਨਰੀਿਣ ਨਹੀ ਾਂਹੋ ਜਹਾਂਦਹ।

ਗੈਸ

 •  ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਡਹ ਘਰ ਹੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਹਣੀ ਨਹਲ ਪ੍ਰਭਹਖਿਤ ਹਇੋ ਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਗੈਸ ਸਪ੍ਲਹਈ ਨੰ ਮੜੁ ਚਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਖ਼ਿ਼ਿ ਨਹ ਕਰੋ। ਗੈਸ ਲਹਈਨ
  ਖਿੱਚ ਪ੍ਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ ਅਤ ੇ ਇਸਦੀ ਖਕਸੇ ਲਹਇਸਸੰ ਼ਿੁਦਹ ਗਸੈ ਖਿੱ ਰ ਦਆੁ ਰਹ ਜਹਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਹਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਆੁ ਰਹ ਗੈਸ ਦੀ
  ਖਿਖ ਗੰ ਲਹਈਨ ਨੰ ਸਹਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿਗੇ ੀ। ਉਹ ਪ੍ਹਇਲ ਲਹਈ ਹਾਂ ਨੰ ਦੋਿਹਰਹ ਜਗਹਉਣ ਖਿੱਚ ਿੀ ਸਹਹਇਤਹ
  ਕਰਨਗੇ।
 • ਤੁਹਹਡੇ ਗਸੈ ਖਡਸ ਰੀਖਿਊ ਰ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ ਿੇਰਿੇ ਤੁਹਹਡੇ ਗਸੈ ਖਿਲੱ ਦੇ ਉਪ੍ੱ ਰ ਸਜੱ ੇ ਪ੍ਹਸੇ ਲੱਭੇ ਜਹ ਸਕਦ ੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਡੀ ਖਿਜਲੀ ਅਤ ੇ ਗਸੈ ਕੰਮ ਨਿੀ ਾਂਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਤਹਾਂ ਖਕਰਪ੍ਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੰ ਅੰਦਰ ੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਹਰੀ ਗੈਸ ਉਪ੍ਕਰਨਹਾਂ
  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤ ੇ ਕਹਰਿਨ ਮੋਨੋਆਕਸਹਈਡ ਦੇ ਜ਼ਖਹਰ ਚੜ੍ਨ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਖਸਹਤ ਖ਼ਤਖਰਆਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਿਮ ਨੰ
  ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਧਹ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਸਹਰ ੇ ਗੈਸ ਉਪ੍ਕਰਨਹਾਂ ਨੰ ਚਲਹਉਣ ਲਈ ਤਹਜ਼ੀ ਹਿਹ ਅਤ ੇ ਿਲਨ ਤੋਂ ਿਹਅਦ ਦੇ ਉਤਪ੍ਹਦਹਾਂ ਦੀ
  ਖਨਕਹਸੀ ਲਈ ਹਿਹਦਹਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦੁ ੀ ਹੈ।

LPG ਹਸਲੰਡਰ

 •  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਹਉਣ ਲਈ ਸਹਰੇ LPG ੈਂਕਹਾਂ ਅਤੇ ਖਸਲੰਡਰਹਾਂ ਦੀ ਜਹਾਂਚ ਕਰੋ ਖਕ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਹਣੀ ਖਿੱਚੋਂ LPG ੈਂਕਹਾਂ
  ਜਹਾਂ ਖਸਲੰਡਰਹਾਂ ਨੰ ਮੁੜ ਕਢੱ ਣ ਦੀ ਕੋਖ਼ਿ਼ਿ ਨ ਕਰੋ।
 • LPG ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਗੰਧ ਆਉਣ ‘ਤ ੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਹਿਹਾਂ ਨੰ ਸ ਖਚਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਹਨੰ ਗੈਸ ਦੀ ਗਧੰ ਆਉਦਾਂ ੀ ਹੈ:
  • ਉਸ ਥਹਾਂ ਖਿੱਚੋਂ ਲੋਕਹਾਂ, ਪ੍ਹਲਤ ਜਹਨਿਰਹਾਂ ਅਤੇ ਿਲਣ਼ਿੀਲ ਸਰੋਤਹਾਂ (ਲਹ ਹਾਂ, ਚੰਖਗਆੜੀਆਾਂ, ਖਸਗਰ ਨੋ਼ਿੀ ਕਰਨ ਿਹਖਲਆਾਂ ਅਤੇ ਖਿਜਲਈ
   ਉਪ੍ਕਰਨਹਾਂ) ਨੰ ਦਰ ਹ ਹ ਖਦਓ ਜਦ ੋਂ ਤੱਕ ਲੀਕ ਦੀ ਪ਼੍ਿੁ ੀ ਨਹੀ ਾਂਹੋ ਜਹਾਂਦੀ, ਰੋਖਕਆ ਨਹੀ ਾਂਜਹਾਂਦਹ ਹੈ, ਅਤ ੇ ਉਸ ਥਹਾਂ ਨੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ ਾਂਿਣਹ
   ਖਦੱਤਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਖਿ ੱ ਰ ਦਆੁ ਰਹ ਗਸੈ ਲਗਹਉਣ ਦੀ ਜਹਾਂਚ ਨਹੀ ਾਂਕੀਤੀ ਜਹ ਸਕਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਰ ੇ ੈਂਕ ਅਤੇ ਖਸਲੰਡਰ ਿਹਲਿ ਿਦੰ ਰਖਹਣ ਖਦਓ।
  ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ ਖਕ LPG ਰੈਗ ਲੇ ਰ ਜਹਾਂ ਪ੍ਹਈਪ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਹਿ ਹੋ ਗਈਆਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਸਲੰਡਰ ਿਹਲਿ ਿੋਲ੍ੇ ਜਹਾਂਦੇ ਹਨ ਤਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਹਕ
  ਹੋਿੇਗਹ।
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ LPG ਖਸਲੰਡਰ ਖਡੱਗ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇ ਉਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਹਲ ਪ੍ਹਖੰੁ ਚਆ ਜਹ ਸਕਦਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਖਸਲੰਡਰ ਨੰ ਖਸੱਧਹ ਿੜ੍ਹ ਕਰ ੋ
  ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਹਾਂ ਖਸਲੰਡਰ ਅਤੇ ਿਹਲਿ ਦਿੋ ਹਾਂ ਨੰ ਖਕਸੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਹਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰ।ੋ ਖ਼ਰਹਿ ਹੋਏ ਖਸਲੰਡਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ਕਰੋ।